Město Loket

VÁCLAV IV. - CÍSAŘ A KRÁL

VÁCLAV IV. - CÍSAŘ A KRÁL

V jednom ze zpravodajů jsme si připomněli císaře a krále Karla IV. Tento panovník napsal ve zvláštním osobním listě roku 1361: "... Konečně máme prince! V něm má být naše české království pevně zakotveno jako na mocné skále...!

V pátek 26. února 1361 kolem deváté hodiny večerní se císařovně Anně Svidnické, třetí manželce Karlové, narodil na císařském hradě v Norimberce syn, pozdější český král a římskoněmecký císař Václav IV.

V této poznámce nebudeme hodnotit tuto složitou, rozporuplnou a nevyrovnanou osobnost a její význam v evropských dějinách, jako obvykle si povšimneme pouze Václavova vztahu k našemu městu.

0 Loket, tehdy významnou hraniční pevnost, projevoval král mimořádný zájem. Městu potvrdil všechna práva a svobody z minulosti a mimo jiné udělil také právo hrdelní. Hrad a krajskou správu svěřil v roce 1382 svému oblíbenci Zdimírovi ze Sedlce. V téže době se z Václavova příkazu uskutečnila rozsáhlá přestavba hradu, která byla ukončena roku 1397. V letech 1406-1407 jsou doloženy rozsáhlé opravy městského obranného systému a opět další stavební činnost na hradě. Tato stavební opatření souvisela s dlouholetými boji s Ruprechtem Falckým-zvláště v roce l406 byl hrad v těchto bojích významným opěrným bodem. Lze nepřesné říci, že dnešní podoba hradu a zbytky obranného systému města, zejména Robičská a Černá věž, jsou z doby Václavovy.

Královy pobyty v Lokti byly časté - dlel zde v říjnu 1370, na jaře 1376, v březnu 1383. V roce 1384 trávil na loketském hradě líbánky se svojí druhou manželkou Žofií Bavorskou. Od 25. srpna až do 2. září probíhala na hradě jednání mezi Václavem a míšeňským markrabětem Vilémem I. Právě na základě těchto jednání nese dodnes část hradu při vstupu označení markrabský dům.

Předmětem jednání byly výhradně politické záležitosti, které se týkaly nedobrých poměrů v římskoněmecké říši.

V roce 1389 pobýval Václav s královnou a doprovodem v Lokti poměrně dlouho, odpočívali zde od počátku srpna až do 3. října po náročné cestě z Francie. Ze dne 6. srpna je králův list daný na Lokti a to rýnskému falckraběti Ruprechtovi III. Král sděluje, že přijímá omluvu za výtky, které Ruprecht proti králově politice pronesl na říšském sněmu v Koblenci.

Z doby pozdější již doklady o králové pobytu v Lokti nemáme.

Václav IV. zemřel 16. srpna 1419 krátce po zprávě o pražské defenestraci. Tehdy byla situace v Českém království velmi neklidná, bezprostředně po králově smrti husitské události zachvátily celou zemi. V historii Lokte začínala další kapitola.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj