Město Loket

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Nachází se uprostřed náměstí mezi dvěma kašnami. Největší podíl na výstavbě má Jan Karel Stülp.

Celý monument má trojúhelníkový půdorys, stejně jako sloup na jehož vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice. Podstavec je zdoben sochami světců a na jeho bocích jsou texty modliteb s chronogramem data vzniku.

Nápisy na sloupu:
Nad sochou Panny Marie
GLORIA TRIVNI DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITUI SANCTO
(Sláva trojjedinému Bohu-Otci, Bohu-Synu, Bohu-Duchu Svatému)

Nad sv. Janem Nepomuckým
SIT DEO GENITORI UNIGENITOq SANCTO PROCEDENTI AB UTROq TRINIS PAR ADORATIO
(Budiž bohu roditeli a jednorozenému svatému potomku jeho)

Nad sv. Šebestiánem:
SIT CREATORI REDEMPTORI SALUTIFEROq SPIRATORI HONOR ET IUBILATIO
(Budiž stvořiteli, vykupiteli a spásonosnému oduševňovateli čest a sláva).

Nápisy pod sochami světců:
Pod sv. Václavem:
DUX BOHEMIAE PRINCEPS PACIS ORA PRO NOBIS
(Vévodo české země, kníže míru, pros za nás)

Pod sv. Floriánem:
UT IGNIS NON LEADAT SANCTUS FLORIANUS IMPETRET
(Svatý FLorian dosáhne toho, aby oheň neškodil)

Pod sv. Janem Křtitelem:
CHRISTI PRAECURSOR QUO INTER NATOS NON EST MAIOR SIS NOBIS IBI FORTIS DEFENSOR
(Předchůdce Kristův, nad něhož není mezi lidmi většího, budiž nám tam (na onom světě) mocným ochráncem)

Pod Pannou Marií:
VIRGO SINE LABE GENATA CHRISTI DEI MATER INVIOLATA SIS NOBIS PATRONA
(Panna bez poskvrny zrozená, bezúhonná matko boha Krista, budiž naší patronkou)

Pod sv. Janem Nepomuckým:
SPECIALIS FAMAE PATRONE IN URBE PRAGENSI GLORIOSE DEPOSITE NOS POENITENTES BENIGNE INTUERE
(Obzvláštní pověsti ochránce, ve Městě pražském slavně pohřbený, nás litující dobrotivě popatři)

Pod svatým Šebestiánem:
A LUE LIBERET DEUS OMNES HABITANTES CUBITI
(Buď pozdraven! Nechť Bůh osvobodí všechny obyvatele Lokte!)

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj