Město Loket

ZUŠ informuje

Přijímací řízení do ZUŠ proběhne dne 4.června v Lokti a 5.června v Horním Slavkově. Upozorňujeme všechny zájemce o studium v ZUŠ, že kapacita naší školy je dlouhodobě téměř naplněna a zájem o studium v uměleckých oborech každoročně veliký. Proto neváhejte , na internetových stránkách ZUŠ www.zushslavkov.cz najdete předběžnou přihlášku, kterou můžete do ZUŠ doručit osobně nebo poslat na email jzapf@zushslavkov.cz. Podmínkou přijetí do ZUŠ je účast žáka v Přijímacím řízení.

V červnu Vás zveme: 

Den otevřených dveří  a  Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

4.června 15:00 – 17:00 hodin     ZUŠ Loket

5.června 15:00 – 17:00 hodin     ZUŠ Horní Slavkov

V rámci tohoto dne jsme pro Vás připravili zábavné putování s cvrčkem, který ztratil housličky, hudební, výtvarné a taneční dílny, hravé úkoly, setkání s vyučujícími, prohlídku školy a informace o studiu ve školním roce 2014/2015.

Zánik Základní umělecké škole i přes nařízený odvod částky 1,5 mil. Kč nehrozí

Koncem dubna t.r. obdržela Základní umělecká škola od poskytovatele finanční dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje platební výměr na částku 1.586.596,- Kč za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo shledáno v nesprávném vykazování počtu žáků, který oproti  skutečnému stavu byl uměle navyšován. Umělé navyšování žáků pak vedlo k neoprávněnému vyplácení fin. prostředků. Tyto prostředky nařídil Krajský úřad vr&aacu te;tit do 15.5.2014.  Základní umělecká škola podala žádost o prominutí odvodu uvedené částky i penále a dále žádost o posečkání s její úhradou. Rozhodnutí lze očekávat v následujících týdnech i přes případné neprominutí odvodu nehrozí Základní umělecké škole uzavření či omezení provozu. S případným finančním odvodem bude pomáhat její zřizovatel Město Horní Slavkov. Souběžně je vedeno trestní řízení, pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, které však nemá vliv na chod školy a netýká se současného vedení školy.

Kapacita školy je v tomto školním roce téměř naplněna, zájem o výuku v uměleckých oborech je tradičně veliký.  O činnosti Základní umělecké školy  naleznete zde http://www.zushslavkov.cz/akce-skoly-/.

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

28.5.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj