Město Loket

sv. Anežka Česká

Papež Honorius III. (1216 – 1227) vypsal V. křížovou výpravu. Účastníky výpravy měl v Říši shánět legát kardinál biskup portský a sv. Rufiny Konrád z Urachu, který již několikrát zasahoval do církevních záležitostí Českého království. Přestože si počínal horlivě, účinek nebyl valný. Do Čech pak byl legátem vyslán cisterciácký mnich z opatství ve Walderbachu (Mezi Domažlicemi cca 50 km a Regensburgem cca 40 km) Konrád z Hallu ve Švábsku. Během roku 1226 hlásal Kříž zejména na Lokti, kde se údajně setkal s ohromným úspěchem, až to vzbudilo hněv krále Přemysla Otakara I., který potřeboval bojovníky k válce rakouské. Chtěl se tedy nepohodlného kazatele rázem zbavit a dokonce ho chtěl dát popravit. Ale ušlechtilá králova dcera Anežka se ohroženého kazatele ujala, smířila jej s otcem, tak, že již nebránil úspěšnému hlásání kříže a vzdal se okamžitého úmyslu vpadnout do Rakous. O Této události vyprávějí zápisy kláštera sv. Matěje v Trevíru, kde Konrád hlásal kříž později a tento záznam dal sám pořídit. „Když Přemysl po neúspěšném tažení do Rakous přistihl Konráda z Hallu na Lokti, chtěl jej dát na místě zabít. Vtiskl svému notáři do ruky vlastní meč a slíbil mu značnou odměnu, když kazatele zbaví života. Notář stál již s obnaženým mečem připraveným k ráně nad kazatelem nataženým na zemi jako na kříži. Blízek smrti, žádal Konrád, aby mu byl dán čas ke zpovědi a přijetí Těla Páně. Avšak zatímco již nedoufal, že se někdo odváží ze strachu před králem přijít mu na pomoc, hle, sama králova dcera pronikla kolemstojícím davem a přicházela prostovlasá, rozjitřená a plačíc nad otcovou bezbožností. Zdvihla ležícího kazatele ze země, odvedla ho do blízké kaple a se zbožnou péčí se mu postarala o zpovědníky. Zatímco se kazatel zpovídal a poté se v modlitbách obrátil o prosbu k sv. Matěji, hněv králův se pomocí sv. apoštola obrátil v milosrdenství a veliká bouře přešla v největší klid. Konrád popisem této události zachytil maně vlastnosti i jednání mladé princezny Anežky nejlépe ji charakterizující, její soucit a neohroženost, se kterou se ujala člověka, jemuž šlo o život, a snahu uchránit otce od vraždy. Sv. Anežka, dcera krále Přemysla Otakara I. * 1211 – 2. 3. 1282, dopisovala si se sv. Klárou, sestrou sv. Františka a založila ženský klášter klarisek v Praze Na Františku, kam sama vstoupila a stala se tam představenou. Založila také Řád Křížovníků s červenou hvězdou, jediný ryze český mužský řád. Když Přemyslovci začali pohraničí českého království kolonizovat Němci z Říše, zabezpečili duchovní správu právě křížovníky, aby tak i po duchovní stránce připomínali český zemský patriotismus. Tak byli posláni Křížovníci do Lokte, do Tachova a po připojení Chebska k českému království také do Chebu.

(záznam o této události od samotného Konráda z Hallu je v zápisech kláštera sv. Matěje v Trieru (Miracula S. Mathiae, MG SS VIII, 232 – 233)

31.3.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj