Město Loket

1. projednání přípravy Strategického plánu rozvoje města

1. projednání přípravy Strategického plánu rozvoje města

1. projednání přípravy Strategického plánu rozvoje města Loket 2021-2030“,

které se uskuteční v pondělí 24. 05. 2021 od 17:00 hod. v knihovně v budově Městského úřadu v Lokti

 

Na setkání proběhne:

 Představení výsledků ankety.

 Stručné seznámení se závěry analytické části dokumentu.

 Představení silných a slabých stránek.

 Řízená diskuze na téma problematických oblastí rozvoje.

 Diskuze na téma „rozvojová vize města“.

 

Setkání se koná za účasti zástupců vedení města, zpracovatelů ankety a strategického plánu rozvoje města.

K účasti zveme občany, zástupce neziskových subjektů i podnikatele, kteří mají zájem podílet se na tvorbě Strategie rozvoje města.

 

2. projednání přípravy strategického dokumentu (návrhová část) se plánuje na středu 9. 6. 2021 od 17:00 hod.

Přečíst »17.5.2021

OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT informace pro občany, kteří jsou ohroženi propouštěním, a mohlo by se  jim v rámci projektu pomoci nalézt nové uplatnění na trhu práce.

Přečíst »13.5.2021

Cyklodoprava 2021

Cyklodoprava 2021

Město Loket se finančně podílí na projektu CYKLODOPRAVA, který již 19. rokem zajišťuje společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. Provoz cyklodopravy v rámci systému CykloEGRENSIS je jediným uceleným systémem přepravy cyklistů a jízdních kol cyklobusy v Karlovarském kraji. Více informací naleznete na: https://www.autobusy-kv.cz/doprava-soubory/cyklodoprava/cyklomapa-2021.pdf.

Přečíst »13.5.2021

Restaurování kašen na náměstí

RESTAUROVÁNÍ KAŠEN NA NÁMĚSTÍ
Město Loket uzavřelo Smlouvy o dílo na restaurování kašen na náměstí s restaurátorkou MgA. Helenou Jahodovou. Akce v celkové výši téměř 2 mil. korun je financována ze 100 % z prostředků Ministerstva kultury ČR. Restaurování, sestávající z oprav spár a uvolněných tmelů, sanace, čištění a zpevnění kamenů, konzervování kovových částí, izolace vnitřních nádrží olověnou vanou, zákrytu kašny pro zimní období atd. bude probíhat od jarních měsíců a nejpozději do podzimu letošního roku.

Po dobu restaurování nebudou kašny napuštěny vodou.

Děkujeme za pochopení a těšíme se společně s vámi na výsledek.

Restaurování kašen na náměstí
Restaurování kašen na náměstí
1.5.2021

Covid portál - informace na jednom místě

Všechna opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení na jednom místě! Prostředí příznivé k uživatelům - jednoduché vyhledávání.

Web vznikl díky iniciativě Dominika Feriho ve spolupráci s expertními dobrovolníky Česko. Digital, NAKIT a týmem portálu. Provoz ve strukturách Ministerstva vnitra zajišťuje a spravuje Nakit.

Přímý odkaz zde:https://covid.gov.cz/

Covid portál - informace na jednom místě
Covid portál - informace na jednom místě
20.11.2020

Bezplatná telefonní psychoterapeutická pomoc pro občany

Bezplatná telefonní psychoterapeutická pomoc pro občany

Nabídka služby Terapeutické linky Sluchátko.  K dispozici je  všem, kdo v dnešní době pociťují psychickou nepohodu nebo potřebují terapii, která jim teď není dostupná. Mohou to být  rodiče s dětmi na distanční výuce, senioři zavření doma nebo v domovech pro seniory, naši kolegové v pomáhajících profesích, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb, pedagogové nebo i přetížení zaměstnanci státních služeb.

Přečíst »15.3.2021

NABÍDKA ODVOZU NA OČKOVÁNÍ PRO SENIORY

NABÍDKA ODVOZU NA OČKOVÁNÍ PRO SENIORY
Vážení senioři, potřebujete odvést na očkování a nemůžete si přepravu zajistit vlastními silami nebo s pomocí příbuzných? Město Loket ve spolupráci s Městskou knihovnou a SDH Loket zajistí váš odvoz do očkovacích center. Domluvit odvoz si můžete na telefonních číslech 723 457 936 a 352 684 229 (Městská knihovna Loket) a 725 300 941 a 352 359 732 (MÚ Loket odbor správní – Ing. Barbora Štefková, DiS.) od pondělí do pátku mezi 8:30 a 11:30. Prosíme o využití této služby pouze v případě, kdy nemáte jinou možnost (vlastní automobil, příbuzní apod.). Děkuji a přeji všem pevné zdraví, Petr Adamec starosta města Loket
Přečíst »26.1.2021

Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o.

Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o.
Společnost Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., která má s městem Loket uzavřenou smlouvu na zajištění spojů mezi městem Loket a Karlovy VA, rozšiřuje provoz linky č. 421304 (Karlovy Vary - Loket - Sokolov - Františkovy Lázně) a zavádí od 1.5.2021 dva páry spojů v celé trase, tj. z Karlových Varů přes Loket až do Františkových Lázní. Spoje budou jezdit každou sobotu – odjezdy z Lokte jsou v 10:09 a 14:54 hodin, zpět z Františkových Lázní v 11:05 a 15:50 hodin. Věříme, že tato služba pomůže jak občanům, tak turitickému ruchu obou měst v této složité době.
Přečíst »21.4.2021

Jak se vám dnes žije v Lokti? Výsledky ankety

Vážení občané Lokte,

jak asi víte, na podzim město Loket uspořádalo anonymní anketu mezi vámi, občany města o tom, jak jste spokojeni s životem v Lokti, co byste rádi změnili, a jak si představuje jeho další rozvoj. Názory občanů by měly být pro vedení města inspirací na co se zaměřit, co vylepšit a jakým směrem dále pokračovat, aby se nám v našem krásném městě příjemně společně žilo. Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili a přispěli svými nápady. Také děkujeme agentuře ABRI za spolupráci na zpracování celého dotazníku.

 

Anketa byla k dispozici v papírové i elektronické formě a vyplnilo ji celkem 217 občanů, z toho 57 % žen a 43 % mužů. Věkově se nejvíce zapojili lidé ve středním věku, tedy kategorie 31 - 45 a 46 - 60. Nemalé množství odpovědí však přišlo také od seniorů a respondentů mladších 30 let. Anketu také většinově (68 %) vyplnili lidé, kteří v Lokti žijí 16 a více let, případně od narození. Co se týče místa bydliště, nejvíce odpovídajících (43 %) respondentů žije na sídlištích ve Sportovní a Mírové. Na náměstí, přilehlých ulicích a Zahradní bydlí 26 % odpovídajících. Z ostatních částí města včetně Údolí, Nadlesí a Dvorů jich pochází 31 %. Co se týče složení domácností, anketu vyplnili většinově (55 %) členové rodin s dětmi, 32 % z Vás žije v manželství/partnerství a 10 % žije v jednočlenné domácnosti. Tyto údaje byly anonymní a slouží jen k lepšímu pochopení toho, z jakých skupin lidé většinově odpovídali.

A konečně bychom rádi představili konkrétní výsledky ankety. Mohli jste vyplnit více odpovědí z nabízených možnosti, tudíž součet odpovědí není 100 %. Procenta jsou pro přehlednost zaokrouhlena na jednotky. Také jste mohli napsat svou textovou vlastní odpověď, což velká část z Vás udělala a my to oceňujeme, protože odpovědi byly často velmi výstižné.

UPOZORNĚNÍ - volné odpovědi respondentů jsou ponechány ve formě tak, jak byly zaznamenány online nástrojem. Odpovědi neprošly jazykovými korekturami!

Podrobné výsledky ankety najdete ve formátu pdf zde:

Přečíst »15.2.2021

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket, 357 33

 

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ od 12. 4. 2021vycházející z Mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021 a z jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021

 

MŠ Tyršovo

bude otevřena jedna třída pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním

MŠ Sportovní

budou otevřeny dvě třídy

jedna pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (dolní)

druhá třída pro děti IZS a vybraných profesí (viz. níže) společně pro děti z MŠ Tyršovo i Sportovní dohromady

 

maximální počet v jedné třídě je 15 dětí

 

Povinné testování 2x týdně (testy LEPU – odběr z nosu) se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Dítě nebude k testování nuceno, ale testování je podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude jeho absence omluvena.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí rovněž u dětí, které byly testovány na odběrovém místě  s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin a písemně jej doloží.

 

Dětem IZS a vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

Vybrané profese

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Organizace testování v MŠ:

Testování bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě první den příchodu dítěte do MŠ.

V den testování musí mít dítě při vstupu do MŠ roušku, při negativním výsledku pobývá v MŠ již bez roušky. Roušku musí mít dítě v sáčku v šatně pro případ náhlých příznaků COVID – 19, či vycházek do zastavěných oblastí.

Po příchodu zákonný zástupce (či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) obdrží testovací sadu a podle pokynů provede test dítěti u připravených stolků, který trvá přibližně 20 minut. V šatně mohou být současně pouze dvě testované děti. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi 1,5 metru. Prosíme, počítejte proto s časovou rezervou, v 8.00 hod. se jako obvykle uzavírá docházka dětí.

Po negativním výsledku testu může být dítě přijato do MŠ.

V případě pozitivního výsledku testu obdrží z MŠ potvrzení a bude ihned informovat dětského lékaře.

 

Věříme, že společně vše zvládneme                          Jana Koudelková

a kolektiv MŠ Loket

https://www.msloket.cz/

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj